Kardinaalsmuts 79, Cuijk
+31 6 21673059
info@thbverhuur.nl

Algemene voorwaarden

Verhuur van feestartikelen

Artikel 1: Algemeen

Verhuurder: THBverhuur, gevestigd Kardinaalsmuts 79 te Cuijk.

Huurder: Iedere potentiële wederpartij van de Verhuurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarde is van toepassing op iedere offerte en bestelling van de Verhuurder en op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarde is afgeweken, met uitsluiting van door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarde.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Huurder is aansprakelijk voor het huur materiaal gedurende gehele huurperiode, welke is overeengekomen met de Verhuurder.

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huur materialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen, diefstal, brand- en of stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huur materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden.

De schade wordt bij ophalen of terugkomst in de opslagruimte van de Verhuurder door de Verhuurder vastgesteld en aan de Huurder meegedeeld. Bij breuk en/of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en de bij komende kosten zoals verzend kosten van artikelen of ophaal kosten van de artikelen en de duur van de reparatie aan de artikelen.

De Verhuurder heeft het recht om tot 3 dagen na het retour brengen van de Verhuur artikelen nog aanspraak te maken op de Huurder bij het constateren van schade.

De Huurder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de tent ook als deze door de verhuurder is opgebouwd.

Artikel 4: Borg, betaling en annulering

Op iedere gehuurde partytent zit een borg van € 200,-. De borg van € 200,- krijgt de Huurder retour bij schoon, droog en onbeschadigd inleveren van de tent. Is de tent niet schoon of droog dan worden hiervoor € 50,- per tent aan schoonmaak kosten gerekend dit wordt met de borg verrekend.

Op alle overige huur artikelen zit een borg van € 50,- per bestelling. De € 50,- borg krijgt de Huurder retour bij schoon, droog en onbeschadigd inleveren van de artikelen. Zijn de artikelen niet schoon of droog dan wordt hiervoor € 25,- aan schoonmaak kosten berekend dit wordt met de borg verrekend.

Huurt u een partytent met overige artikelen dan is de borg € 200,-

De betaling dient contant bij afhalen of bezorging. De betaling is het huur bedrag inclusief de borg.

Wil de Huurder betaling per bank/giro doen, dan dient het volledige bedrag te zijn gestort voor afhaal/bezorg datum.

Indien Huurder 2 dagen of korter voor de dag van ter beschikking stellen van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de totale huurprijs welke was overeengekomen.

Artikel 5: Schade

De Verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan derde, roerende en/of ontroerende goederen, dieren, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout aan de gehuurde goederen.

Ook is de Verhuurder niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen of dieren met alle gevolgen van dien.

De Huurder is ten alle tijden verantwoordelijk bij schade aan de tenten en/of overige artikelen ook als de partytent door verhuurder is opgebouwd.

Als de Huurder tijdens de opbouw van een partytent of in gebruik nemen van een verhuur artikelen een schade constateert dient dit per direct aan de Verhuurder telefonisch te worden door gegeven zo niet dan wordt de schade op de Huurder verhaald.

Artikel 6: Ingebruikname

In onze partytenten mogen geen hitte bronnen worden gezet. Onder hitte bronnen worden verstaan kooktoestellen, barbecue, vuur korven, fakkels en dergelijke.

Het gebruik van al onze artikelen is geheel op eigen risico.

Bij letsel of schade is THBverhuur niet aansprakelijk.

Huurder dient de partytent op een zoveel mogelijke vlakke ondergrond te plaatsen. De partytent dient op alle 4 de hoeken met de bijgeleverde scheerlijnen vast gezet te worden. Bij harder wind raden wij aan om 1 of 2 stormbanden te gebruiken.

Artikel 7: Verzekeringen

De tenten en overige artikelen zijn tijdens bezit van de Huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen. Bij onduidelijkheid dient Huurder hieromtrent contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8: Huurprijs

Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, incl. BTW excl. transport, verzekeringen en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurde goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

Voor het bezorgen en ophalen van de gehuurde artikelen worden transportkosten in rekening gebracht, welke zijn vast gesteld door de Verhuurder.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, stormachtig weer, vorst (transport) vertraging.

Bij een windkracht 6 of hoger kunnen wij geen partytent opbouwen. De verhuurder heeft het recht om ten alle tijden de overeenkomst met huurder te ontbinden.

Artikel 10: Geschillen beslechting en rechts keuze

Alle met THBverhuur gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.